• Reometry řady LCR mají široké uplatnění a snadno se používají, a přitom nabízejí možnost nejpokročilejší charakterizace materiálu, analýzy dat a podávání výsledků. Reometry řady LCR lze použít se standardním siloměrem a tlakovým snímačem namontovaným v komoře reometru.

  Kapilární reometr LCR 7000

  Reometry řady LCR mají široké uplatnění a snadno se používají, a přitom nabízejí možnost nejpokročilejší charakterizace materiálu, analýzy dat a podávání výsledků. Reometry řady LCR lze použít se standardním siloměrem a tlakovým snímačem namontovaným v komoře reometru.

  více info

 • Řada snímačů Vertex  je nejnovější řadou, která představuje ekologickou variantu nejvýkonějších snímačů firmy Dynisco. Tyto snímače jsou velmi odolné a jsou plněny bezrtuťovým médiem, proto je jejich aplikace možná i v potravinářských a farmaceutických procesech.
 

  Tlakové snímače Vertex

  Řada snímačů Vertex  je nejnovější řadou, která představuje ekologickou variantu nejvýkonějších snímačů firmy Dynisco. Tyto snímače jsou velmi odolné a jsou plněny bezrtuťovým médiem, proto je jejich aplikace možná i v potravinářských a farmaceutických procesech.  

  více info

 • Indikátory, regulátory a převodníky signálu Dynisco pro sledování tlaku a teploty vám nabízí výjimečnou spolehlivost, rychlé nastavení a uživatelsky přívětivé rozhraní, které bude vyhovovat téměř každým potřebám.

  Indikátory a Regulátory

  Indikátory, regulátory a převodníky signálu Dynisco pro sledování tlaku a teploty vám nabízí výjimečnou spolehlivost, rychlé nastavení a uživatelsky přívětivé rozhraní, které bude vyhovovat téměř každým potřebám.

  více info

 • Zcelá nová generace  plastometrů je tady. Starší modely, které byly oblíbeny zejmena pro svou robustnost a přehlednost jsou nyní vylepšeny o spoustu moderních vymožeností . Obsluha tohoto plastometru je intuitivnější, příjemnější a hlavně jednuduchá. Přístoj je kompletně v češtině, podporuje ukládaní dat jak na USB-disk tak do paměti počítače přes software , přímý tisk a mnoho dalšího.

  Výtlačný Plastometr LMI 5000

  Zcelá nová generace  plastometrů je tady. Starší modely, které byly oblíbeny zejmena pro svou robustnost a přehlednost jsou nyní vylepšeny o spoustu moderních vymožeností . Obsluha tohoto plastometru je intuitivnější, příjemnější a hlavně jednuduchá. Přístoj je kompletně v češtině, podporuje ukládaní dat jak na USB-disk tak do paměti počítače přes software , přímý tisk a mnoho dalšího.

  více info

frameNovinkyframe

Plastpol Kielce 2019

Rádi bychom Vás pozvali na mezinárodní  plastikářský veletrh Plastpol do města Kielce, který bude probíhat od 28. do 31. Května 2019. Na stánku bude k vidění  téměř celé portfolio firmy Dynisco a letos vůbec poprvé bychom

více info

Interplastika 2019

29.1. - 1.2.2019  interplastica 2019

Rádi bychom Vás touto cestou informovali a pozvali na výstaviště v Moskvě ke zhlédnutí novinek pro tento rok.

více info

frameZárukaframe

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost Dynisco ručí za to, že všechny jí vyrobené produkty jsou zcela bez závad, pokud jde o materiál a provedení, a v podstatě odpovídají specifikacím společnosti Dynisco případně uvedeným v platné produktové dokumentaci, a to od data odeslání po specifickou dobu určenou pro každý druh produktu (viz níže). Oznámení o závadě, včetně přiměřeně podrobného popisu zjištěného problému nebo potíží, musí být společnosti Dynisco zaslány písemně do třiceti (30) kalendářních dní od zjištění závady, nejpozději však do vypršení záruční lhůty uvedené výše. Pokud společnost Dynisco rozhodne, že určitý produkt nevyhovuje výše uvedené záruce, jediný nárok kupujícího vyplývající z porušení této záruky a současně veškerá odpovědnost společnosti Dynisco za toto porušení spočívá v opravě nebo výměně (dle uvážení společnosti Dynisco) nevyhovujícího produktu nebo jeho části nebo – není-li oprava ani výměna podle názoru společnosti Dynisco komerčně proveditelná – ve vrácení kupní ceny zaplacené za daný produkt. Vadné produkty musejí být vráceny do závodu společnosti Dynisco nebo do určeného servisního střediska společnosti Dynisco za účelem kontroly. Kupující uhradí veškeré přepravní náklady spojené s vrácením vadného nebo nevyhovujícího produktu do určené provozní jednotky společnosti Dynisco a společnost Dynisco dodá opravený nebo náhradní produkt kupujícímu a uhradí související přepravní náklady. Produkty vrácené společnosti Dynisco, za něž společnost Dynisco na základě této záruky poskytne náhradní produkty, se stávají jejím majetkem. Náhrada vadného produktu může být dle uvážení společnosti Dynisco provedena formou jiného produktu, který je z hlediska podoby a funkce v zásadě podobný. Záruka za opravené nebo vyměněné produkty poskytnuté na základě této záruky je omezena na zbývající část původní záruční lhůty. Záruka za produkty se liší podle druhu produktu a je stanovena takto:

➢ tlakové snímače řady Echo  (2) roky

➢ tlakové snímače řady Vertex (4) roky

➢ tlakové snímače všech jiných řad (3) roky

➢ všechny ostatní produkty Dynisco jeden (1) rok

Omezená záruka. Prodávající ručí za to, že všechny jím vyrobené produkty jsou zcela bez závad, pokud jde o materiál a provedení, a v podstatě odpovídají specifikacím prodávajícího případně uvedeným v platné produktové dokumentaci, a to od data odeslání po specifickou dobu určenou pro každý druh produktu (viz níže). Oznámení o závadě, včetně přiměřeně podrobného popisu zjištěného problému nebo potíží, musí být prodávajícímu zaslány písemně do třiceti (30) kalendářních dní od zjištění závady, nejpozději však do vypršení záruční lhůty uvedené výše. Pokud prodávající rozhodne, že určitý produkt nevyhovuje výše uvedené záruce, jediný nárok kupujícího vyplývající z porušení této záruky a současně veškerá odpovědnost prodávajícího za toto porušení spočívá v opravě nebo výměně (dle uvážení prodávajícího) nevyhovujícího produktu nebo jeho části nebo – není-li oprava ani výměna podle názoru prodávajícího komerčně proveditelná – ve vrácení kupní ceny zaplacené za daný produkt. Vadné produkty musejí být vráceny do závodu prodávajícího nebo do určeného servisního střediska prodávajícího za účelem kontroly. Kupující uhradí veškeré přepravní náklady spojené s vrácením vadného nebo nevyhovujícího produktu do určené provozní jednotky prodávajícího a prodávající dodá opravený nebo náhradní produkt kupujícímu a uhradí související přepravní náklady. Produkty vrácené prodávajícímu, za něž prodávající na základě této záruky poskytne náhradní produkty, se stávají jeho majetkem. Náhrada vadného produktu může být dle uvážení prodávajícího provedena formou jiného produktu, který je z hlediska podoby a funkce v zásadě podobný. Záruka za opravené nebo vyměněné produkty poskytnuté na základě této záruky je omezena na zbývající část původní záruční lhůty. Záruka za produkty se liší podle druhu produktu a je stanovena takto:

➢tlakové snímače řady Echo (2) roky

➢ tlakové snímače řady Vertex (4) roky

➢ tlakové snímače všech jiných řad (3) roky

➢ všechny ostatní produkty Dynisco jeden (1) rok

Omezení odpovědnosti: Záruční závazky prodávajícího se nevztahují na žádné produkty, které jsou považovány za běžnou spotřebu během provozu nebo které mají ze své podstaty standardní životnost kratší, než je záruční lhůta uvedená v těchto podmínkách. Záruka se nevztahuje na závady či poruchy způsobené chybným používáním, chybnou manipulací nebo chybnou aplikací. Záruka neplatí za žádných okolností v případě, že kupující nebo jakákoli třetí osoba provedli úpravu nebo opravu kteréhokoli produktu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nebo že byl produkt poškozen, upraven nebo nainstalován do jiných sestav před opravou jakýchkoli případných neshod. Jestliže podle platného práva nelze implicitní záruky v plném rozsahu vyloučit, budou tyto záruky omezeny na dobu trvání platné písemné záruky.

Záruku za produkty, zařízení a příslušenství, které nebyly vyrobeny prodávajícím, poskytuje výhradně původní výrobce, a to pouze za podmínky a v rozsahu, v jakém je tak uvedeno v záruce původního výrobce na štítku produktu a/nebo v případných pokynech pro uživatele.

ZÁRUKA A OPRAVNÉ PROSTŘEDKY STANOVENÉ V TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH MAJÍ – V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM – VÝHRADNÍ POVAHU A NAHRAZUJÍ VEŠKERÁ JINÁ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY A PODMÍNKY, AŤ PÍSEMNÉ ČI ÚSTNÍ, VÝSLOVNÉ ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, FAKTICKÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA, STANOVENÉ ZÁKONNÝMI PŘEDPISY ČI JINAK, VČETNĚ ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, USPOKOJIVÉ KVALITY, DODRŽENÍ POPISU A NEPORUŠENÍ POŽADAVKŮ, JEŽ JSOU VŠECHNY TÍMTO VÝSLOVNĚ ODMÍTNUTY. PRODÁVAJÍCÍ NENESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ VŮČI KUPUJÍCÍMU ANI JAKÉKOLI TŘETÍ STRANĚ ODPOVĚDNOST ZA JINÉ ŠKODY, VČETNĚ (MIMO JINÉ) JAKÝCHKOLI ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, VEDLEJŠÍCH ŠKOD A EXEMPLÁRNÍ NEBO REPRESIVNÍ NÁHRADY ŠKODY.
CELKOVÁ ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA ŠKODY, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY NEBO OBECNÉ OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI (VČETNĚ NEDBALOSTI, AŤ VÝLUČNÉ NEBO SOUBĚŽNÉ) NEBO JINAK, VYPLÝVAJÍCÍ Z VÝROBY, PRODEJE, DODÁNÍ, DALŠÍHO PRODEJE, OPRAVY, NÁHRADY NEBO POUŽITÍ JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ PODLE TĚCHTO PODMÍNEK NEBO S NIMI SOUVISEJÍCÍ NEPŘEKROČÍ KUPNÍ CENU ZAPLACENOU KUPUJÍCÍM ZA PRODUKT NEBO JEHO ČÁST, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ NÁROK VZNIKL.

 

 

© 2015 Azurr-Technology. All rights reserved.
sitemap | company information | admin