Obchodní podmínky

PODMÍNKY PRODEJE

Veškeré nabídky, produkty a služby poskytované prodejcem uvedeným v nabídce nebo potvrzení objednávky nebo jeho zástupci (dále jen „prodejce“) svému zákazníkovi, distributorovi, výrobci originálního vybavení, koncovému uživateli nebo jinému kupujícímu (dále jen „kupující“) jsou poskytnuty pouze za podmínek zde uvedených (souhrnně „Podmínky“). Objednáním a přijetím dodávky hmotného zboží (dále jen „produkty“) a/nebo služeb (dále jen „služby“) od prodávajícího kupující souhlasí a přijímá tyto obchodní podmínky a souhlasí s tím, že pokud nebudou změněny samostatnou sjednanou dohodou, jak je uvedeno níže, budou tyto podmínky a podmínky spolu s položkou, množstvím, cenou a podobnými podmínkami, jak jsou uvedeny v písemné nabídce Prodávajícího, potvrzení objednávky a/nebo faktuře, tvoří úplnou dohodu mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „Smlouva“), nahrazující veškerou ostatní komunikaci a dokumentaci. Prodávající tímto výslovně odmítá jakékoli jiné nebo dodatečné podmínky nebo ustanovení, předtištěné nebo jiné, obsažené nebo odkazované v jakékoli nákupní objednávce nebo jiné dokumentaci poskytnuté Kupujícím, ať už před nebo po dodání Produktů nebo provedení Služeb, a to i v případě, že jejich přijetí je potvrzeno podpisem. nebo jinak a Prodávající nebude povinen proti tomu samostatně vznášet námitky.

NABÍDKY A CENY:

Nabídky jsou platné pouze po dobu v nich uvedenou a mohou být kdykoli změněny nebo odvolány před jejich písemným přijetím. Písemné nebo typografické chyby podléhají opravě. Pokud není prodávajícím výslovně dohodnuto jinak v samostatné písemné smlouvě nebo cenové nabídce, všechny ceny se mohou kdykoli bez upozornění změnit. Ceny nezahrnují a kupující je odpovědný za zaplacení jakéhokoli prodeje, použití, spotřební daně, přidané hodnoty, zboží a služeb, celních, dokumentárních, dovozních/vývozních nebo podobných daní, tarifů, poplatků nebo cel, které jsou nyní nebo později uvaleny na výrobu. , skladování, prodej, přepravu nebo používání Produktů nebo Služeb, přičemž všechny, pokud budou zaplaceny nebo poskytnuty Prodávajícím, budou fakturovány a zaplaceny Kupujícím navíc k ceně, pokud v případě daní,

OBJEDNÁVKY A PŘIJETÍ:

Objednávky musí být předloženy písemně nebo prostřednictvím elektronických prostředků přijatelných pro Prodávajícího a budou považovány za přijaté pouze písemným nebo elektronickým potvrzením objednávky nebo odesláním objednaných Produktů nebo provedením Služeb. Prodávající si vyhrazuje právo podle svého uvážení a bez odpovědnosti odmítnout jakoukoli objednávku, celou nebo její část, nebo určit alternativní harmonogram dodání, pokud objednávky ze všech zdrojů překročí jeho zásoby nebo schopnost dodat. Pokud jsou objednávky zadány, potvrzeny a/nebo fakturovány elektronickým přenosem, budou předávané údaje považovány za „písemně“ a „podepsané; “ a jakýkoli výtisk elektronických přenosů vedený v rámci běžného obchodního styku bude mezi stranami považován za „originál“ a přípustný ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jiné obchodní záznamy vedené v listinné podobě. Prodávající je oprávněn předpokládat, že osoby, které zadávají objednávky jménem kupujícího (elektronicky nebo jinak), jsou oprávněny přijmout zde uvedené podmínky a učinit tak.

Jakákoli objednávka (objednávky), kterou kupující zadá prostřednictvím platformy elektronického obchodu prodávajícího, se bude řídit stejnými obchodními podmínkami jako písemné objednávky uvedené výše. Doručení probíhá za podmínek stanovených v dodacích podmínkách Prodávajícího a začleněných do těchto podmínek. Při používání jakékoli ze služeb elektronického obchodu Prodávajícího se kupující řídí pravidly, pokyny a zásadami, které se vztahují na takovou službu, a jsou začleněny do této smlouvy tímto odkazem. Vyhrazujeme si právo tyto stránky a tyto podmínky kdykoli změnit. Kupujícímu a všem spolupracovníkům společnosti může být na vyžádání uděleno přihlášení k platformě e-Commerce pro přístup k zadávání objednávek a úplné historii objednávek. Je odpovědností kupujícího informovat prodávajícího o všech spolupracovníkech, kteří byli ukončeni nebo následně opustili jejich společnost, aby mohl být odpovídajícím způsobem odvolán přístup na stránky elektronického obchodu.

ZMĚNA A ZRUŠENÍ:

Změny požadované kupujícím po přijetí objednávky musí být předloženy písemně a podléhají písemnému souhlasu oprávněného zástupce prodávajícího. Náklady a/nebo zpoždění vyplývající z takových změn budou výhradně určeny Prodávajícím a budou závazné pro Kupujícího. Plnění prodávajícího podléhá buď platbě předem kupujícím, nebo schválení kreditu kupujícího prodávajícím, a prodávající může zrušit nebo pozastavit plnění jakékoli objednávky, pokud kupující nesplní jakoukoli ze svých zde uvedených povinností.

Přijaté objednávky, ať už jednorázové nebo paušální, může kupující zrušit pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího a pouze po zaplacení přiměřených storno poplatků, které prodávající může požadovat. Přiměřené storno poplatky mohou zahrnovat mimo jiné náklady na nástroje a nedokončenou výrobu. Pokud prodávající nesouhlasí se zrušením, kupující zaplatí celou částku takové objednávky. Jakákoli objednávka (objednávky), kterou kupující zadá prostřednictvím platformy elektronického obchodu prodávajícího, se bude řídit stejnými storno podmínkami uvedenými výše.

AUTOMATICKÉ OBNOVENÍ PRO PLACENÉ PŘEDPLATNÉ:

Pokud se neodhlásíte z automatického obnovení kontaktováním prodávajícího, veškeré placené služby (například předplatné služby Seller Cloud Connect), ke kterým se kupující aktivně zaregistroval, budou automaticky prodlouženy o další období obnovení se stejnou dobou trvání jako předplatné. původně vybraný termín za aktuální nepropagační sazbu. Chcete-li kdykoli změnit nebo ukončit placené služby, musí kupující kontaktovat prodejce. Pokud kupující ukončí placenou službu, může předplatné používat do konce aktuálního období a předplatné nebude obnoveno po uplynutí aktuálního období. Kupující však nebude mít nárok na poměrné vrácení jakékoli části poplatku za předplatné zaplacené za aktuální období předplatného. Neukončením nebo pokračováním používání placené služby se potvrzuje, že prodejce je oprávněn účtovat za danou placenou službu poskytnutou platební metodou. Tím se prodávající nezříká práva požadovat platbu přímo od kupujícího. Prodejce může požadovat platbu za předplatné až jeden týden před datem vypršení platnosti, aby si zachoval nepřetržitou službu.

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud kupující neuzavře placené předplatné monitorovací služby před koncem bezplatného zkušebního období, příslušná monitorovací služba se na konci bezplatného zkušebního období zastaví. Kupující dále bere na vědomí, že jakmile se služba monitorování zastaví, nebude mít nadále přístup k online datům. Upozorňujeme, že data mohou zůstat v cloudu, pokud kupující nestanoví, že data mají být vymazána. Prodejce nemůže zajistit, že data nebudou trvale smazána, pokud nebude účet obnoven.

ZÁSILKA, KONTROLA A RIZIKO ZTRÁTY:

Prodávající se bude snažit doručit přijaté objednávky rychle; rozumí se však, že data uvedená pro dodání nebo plnění představují pouze nejlepší aktuální odhady a Prodávající nenese žádnou odpovědnost za nesplnění těchto dat. Pokud není v písemném potvrzení objednávky Prodávajícím dohodnuto jinak, všechny zásilky v rámci Spojených států amerických budou pocházet z FCA a všechny objednávky mimo Spojené státy americké budou EX Works (v každém případě podle Incoterms 2010). Vlastnické právo a riziko ztráty přechází na Kupujícího, když jsou Produkty doručeny přepravci (s výhradou práv Prodávajícího jako nezaplaceného věřitele), a pokud nebylo dříve přijato, přijetí dodávky Kupujícím nebo jeho jménem bude představovat přijetí těchto Podmínek. Kupující je odpovědný za veškerou přepravu, přepravu, manipulaci, a náklady na pojištění a jakékoli takové částky předem zaplacené Prodávajícím budou fakturovány a zaplaceny Kupujícím. Kupující musí po příjezdu zkontrolovat všechny produkty a do 5 pracovních dnů poskytnout písemné oznámení o jakémkoli nároku na nedostatek nebo jiný nesoulad. Pokud kupující neposkytne včasné oznámení, budou všechny produkty považovány za vyhovující objednávkám a budou považovány za přijaté. Použití nebo další prodej Produktů jakýmkoli způsobem Kupujícím nebo kterýmkoli z jeho zaměstnanců, úředníků, ředitelů, zástupců, zástupců, dodavatelů, nabyvatelů licence nebo přidružených společností (“Zástupci”) po dodání bez výslovného písemného souhlasu Prodávajícího bude rovněž představovat přijetí. Jakýkoli nárok na ztrátu nebo poškození při přepravě je třeba uplatnit přímo u doručujícího dopravce a/nebo poskytovatele pojištění a nebude mít vliv na odpovědnost kupujícího zaplatit prodávajícímu celou fakturovanou cenu.

POPLATKY ZA VRÁCENÍ A DOPLNĚNÍ ZÁSOB:

Bez čísla povolení k vrácení materiálu (“RMA”) nebude akceptováno žádné vrácení. Prodejce podle vlastního uvážení určí, zda poskytne číslo RMA. Chcete-li získat číslo RMA, měl by kupující zavolat na oddělení zákaznických služeb prodávajícího. Pokud jsou uvedena, čísla RMA budou platná čtyřicet pět (45) dnů od vydání. Produkty vrácené na dobropis musí být ve stejném stavu, jako když byly takové Produkty odeslány Prodávajícím, a v původním, neotevřeném obalu. Prodejce může účtovat poplatek za opětovné naskladnění až do výše 25 procent (25 %) z fakturované ceny za všechny vrácené Produkty, pokud Produkty nejsou vráceny v rámci platné záruční reklamace.

PLATBA:

U zákazníků bez schválených platebních podmínek vyžadují všechny objednávky platbu před odesláním na dobírku, akreditiv nebo jinou platební metodu schválenou prodávajícím, pokud není v písemné nabídce nebo potvrzení prodávajícího uvedeno jinak. Standardní platební podmínky prodejce jsou Net 30, s výhradou schválení úvěru. Platební podmínky, pokud existují, vyžadují písemný souhlas Prodávajícího a počítají se od data faktury. Případné vklady nebo etapové platby jsou nevratné; bez písemného souhlasu prodávajícího není povolena žádná sleva za předčasnou platbu. Pokud to Prodávající považuje za nutné, budou provedeny dílčí zásilky a kupujícímu bude fakturována každá dílčí zásilka. Platební podmínky nebudou ovlivněny zpožděním dodávky, instalace nebo převzetí; ovšem za předpokladu, že pokud se zásilka Produktů nebo provádění Služeb zpozdí kvůli jednání nebo opomenutí Kupujícího, platba bude splatná v plánované datum odeslání a Produkty budou po dobu takového zpoždění uskladněny na náklady a riziko Kupujícího. Bez ohledu na schválení úvěru si Prodávající vyhrazuje právo upravit platební podmínky, pokud to podle jeho jediného názoru platební záznam nebo finanční situace Kupujícího zaručují. Pokud je kupující v prodlení s jakoukoli splatnou platbou, může prodávající podle svého uvážení uplatnit jakékoli a všechny dostupné opravné prostředky podle této smlouvy nebo zákona, včetně započtení, a může u všech otevřených objednávek zavést postupy pozastavení úvěru. Budoucí objednávky nebudou potvrzeny, dokud nebude účet Kupujícího uveden do aktuálního stavu, včetně všech zbývajících úrokových poplatků. Ke všem zůstatkům po splatnosti může být účtován servisní poplatek ve výši 1 % měsíčně. Prodejce si vyhrazuje zajišťovací úrok na produkty a jakékoli pohledávky, obecný nehmotný majetek nebo výnosy vyplývající z prodeje, licence nebo nakládání s Produkty, dokud nebude celá částka splatná Prodávajícímu podle této Smlouvy uhrazena v plné výši. Pokud se Kupující dostane do prodlení a tento účet bude předán agentuře a/nebo právnímu zástupci k vyzvednutí, zaplatí Kupující všechny přiměřené poplatky za právní zastoupení a/nebo náklady na vymáhání bez ohledu na to, zda bude žaloba podána či nikoli.

OMEZENÁ ZÁRUKA:

Na produkty a software prodejce se poskytuje záruka v souladu s platnou omezenou zárukou uvedenou níže („Záruka“). Záruka je účinná pouze po úplném zaplacení zboží, na které se vztahuje záruka, vztahuje se pouze na kupujícího a nelze ji převést na třetí strany ze zákona nebo jinak. Záruku může prodávající kdykoli změnit nebo ukončit zcela nebo zčásti pro budoucí prodej bez předchozího upozornění. Žádný zaměstnanec, zástupce, prodejce, prodejce ani jiná osoba není oprávněna upravovat, měnit nebo prodlužovat záruku nebo přebírat za prodejce jakoukoli jinou odpovědnost v souvislosti s jeho Produkty.

PRODUKTY PRODEJCE:

U každého produktu vyrobeného prodejcem je zaručeno, že bude bez vad materiálu a zpracování při běžném používání a servisu a bude v podstatě odpovídat specifikacím prodejce, jak je uvedeno v jakékoli příslušné dokumentaci produktu. Záruční doba se řídí dokumenty dodanými s každým Produktem a začíná dnem odeslání. Tato záruka se nevztahuje na spotřební materiál nebo služby.

SOFTWARE PRODÁVAJÍCÍHO:

Prodejce zaručuje, že média, na kterých je veškerý software prodávajícího dodán, budou bez vad materiálu a zpracování a že software, bude-li správně nainstalován, bude v každém případě fungovat v zásadě v souladu s funkčními specifikacemi zveřejněnými prodávajícím v době prodeje. při běžném používání v souladu s pokyny k produktu po dobu jednoho (1) roku od data faktury. Prodávající nezaručuje, že provoz Softwaru bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Kupující je odpovědný za poskytování a údržbu aktuálních záloh a průmyslových standardních, aktualizovaných antivirových programů a programů firewall pro své systémy a data.

PRODUKTY TŘETÍCH STRAN:

Na produkty a software, které nevyrobil prodejce, poskytuje záruku pouze původní výrobce a pouze tehdy a v rozsahu stanoveném v původní záruce výrobce. Prodejce nebude odpovědný za žádné škody nebo ztráty jakékoli povahy s ohledem na takové produkty třetích stran nebo za selhání kteréhokoli takového dodavatele plnit v rámci své záruky.

OMEZENÁ NÁPRAVA:

Jakékoli porušení výše uvedených záruk musí být nahlášeno před uplynutím příslušné záruční doby a výhradním opravným prostředkem kupujícího a plnou odpovědností prodávajícího za porušení výše uvedených záruk bude oprava nebo výměna, dle volby prodávajícího, nevyhovujících Produkt nebo část, nebo, pokud ani jedno není podle názoru Prodávajícího komerčně proveditelné, vrácení amortizované části kupní ceny zaplacené za Produkt. Jakákoli výměna Produktů nebo softwaru může být provedena nahrazením podobných nebo upgradovaných Produktů se stejnou nebo podobnou funkcí. Pro získání záručního servisu musí Kupující od Prodávajícího získat autorizační číslo pro vrácení a zaslat Produkt s popisem problému Prodávajícímu. V případě oprav, na které se vztahuje záruka, bude Produkt vrácen Kupujícímu na náklady Prodávajícího. Pro software prodejce, Prodávající poskytne softwarovou podporu, aktualizace a upgrady po dobu trvání Záruční doby během běžné pracovní doby nebo za příplatek mimo běžnou pracovní dobu. Prodejce nebude poskytovat podporu ani upgrady pro Software, který nepředstavuje v té době aktuální nebo nejnovější aktualizaci Produktu, který má být servisován. Pokud Prodávající rozhodne, že se vztahuje výjimka z krytí (viz Výjimky níže), nebo na servis po uplynutí záruční doby, poskytne před zahájením práce odhad nákladů na opravu a získá povolení. Po nezáruční opravě bude Produkt vrácen Kupujícímu a Kupujícímu budou účtovány náklady na opravu a dopravu zpět. aktualizace a upgrady po dobu trvání Záruční doby během běžné pracovní doby nebo za příplatek mimo běžnou pracovní dobu. Prodejce nebude poskytovat podporu ani upgrady pro Software, který nepředstavuje v té době aktuální nebo nejnovější aktualizaci Produktu, který má být servisován. Pokud Prodávající rozhodne, že se vztahuje výjimka z krytí (viz Výjimky níže), nebo na servis po uplynutí záruční doby, poskytne před zahájením práce odhad nákladů na opravu a získá povolení. Po nezáruční opravě bude Produkt vrácen Kupujícímu a Kupujícímu budou účtovány náklady na opravu a dopravu zpět. aktualizace a upgrady po dobu trvání Záruční doby během běžné pracovní doby nebo za příplatek mimo běžnou pracovní dobu. Prodejce nebude poskytovat podporu ani upgrady pro Software, který nepředstavuje v té době aktuální nebo nejnovější aktualizaci Produktu, který má být servisován. Pokud Prodávající rozhodne, že se vztahuje výjimka z krytí (viz Výjimky níže), nebo na servis po uplynutí záruční doby, poskytne před zahájením práce odhad nákladů na opravu a získá povolení. Po nezáruční opravě bude Produkt vrácen Kupujícímu a Kupujícímu budou účtovány náklady na opravu a dopravu zpět. Prodejce nebude poskytovat podporu ani upgrady pro Software, který nepředstavuje v té době aktuální nebo nejnovější aktualizaci Produktu, který má být servisován. Pokud Prodávající rozhodne, že se vztahuje výjimka z krytí (viz Výjimky níže), nebo na servis po uplynutí záruční doby, poskytne před zahájením práce odhad nákladů na opravu a získá povolení. Po nezáruční opravě bude Produkt vrácen Kupujícímu a Kupujícímu budou účtovány náklady na opravu a dopravu zpět. Prodejce nebude poskytovat podporu ani upgrady pro Software, který nepředstavuje v té době aktuální nebo nejnovější aktualizaci Produktu, který má být servisován. Pokud Prodávající rozhodne, že se vztahuje výjimka z krytí (viz Výjimky níže), nebo na servis po uplynutí záruční doby, poskytne před zahájením práce odhad nákladů na opravu a získá povolení. Po nezáruční opravě bude Produkt vrácen Kupujícímu a Kupujícímu budou účtovány náklady na opravu a dopravu zpět.

Výjimky:

Záruka prodávajícího se nevztahuje na vady nebo problémy způsobené jednáním kupujícího (nebo nečinností), jednáním jiných osob nebo událostmi, které prodávající nemůže přiměřeně ovlivnit. Aniž by bylo omezeno výše uvedené, jakýkoli nárok na záruku, nárok na podporu nebo odpovědnost jsou vyloučeny a kupující bude výhradně odpovědný za jakýkoli problém, selhání, nefunkčnost, závadu, nárok, poškození, odpovědnost nebo bezpečnostní problém vyplývající z (1) nehody. , krádež, zneužití, zneužití, mimořádné opotřebení nebo zanedbání, včetně, bez omezení, poškození při přepravě nebo skladování, nesprávné nebo nepřiměřené manipulace, skladování, péče nebo údržby; (2) nesprávné použití, nesprávné použití nebo jiné nedodržení pokynů prodávajícího k produktu a bezpečnostních opatření, včetně, bez omezení, použití nebo skladování Produktů mimo běžné nebo specifikované provozní nebo environmentální podmínky nebo specifikace nebo způsobem, který není povolen v příslušné dokumentaci Produktu; (3) používání Produktů ve spojení s jinými zařízeními, hardwarem, softwarem, komponentami, službami, příslušenstvím, přílohami, rozhraními nebo spotřebním materiálem, které nejsou dodané nebo specifikované Prodávajícím, fyzicky nainstalované na nich nebo jako součást těchto produktů; (4) Produkty, které byly opraveny nebo udržovány kýmkoli jiným než poskytovatelem služeb autorizovaných Prodejcem; (5) počítačové viry, výpadek elektrického napájení a další změny operačního systému nebo prostředí, které nepříznivě ovlivňují Produkt, včetně, bez omezení, vyšší moci, přepětí v elektrickém proudu nebo jiných příčin mimo Produkty; nebo (6) skryté vady objevené po uplynutí příslušné záruční doby. Modifikace, rozebírání, přepojování, přestavování, rekalibrace a/nebo přeprogramování Produktů jiné, než jak je výslovně písemně povoleno Prodávajícím, je zakázáno a ruší veškeré záruky.

Některá zákonná omezení:

Výše ​​uvedené záruky poskytují kupujícím specifická zákonná práva, která se mohou lišit v závislosti na místních zákonech. Pokud podle platných zákonů nelze předpokládané záruky vyloučit v plném rozsahu, budou takové záruky omezeny na dobu trvání příslušné písemné záruky a pro evropské zákazníky se zde uvedené podmínky omezující odpovědnost prodejce nebudou vztahovat, pokud jsou v rozporu. s kogentními zákonnými ustanoveními zákona o odpovědnosti za výrobek.

v plném rozsahu povoleném zákonem jsou výše uvedené omezené záruky a opravné prostředky výlučné a výslovně nahrazují všechny ostatní záruky, prohlášení, podmínky nebo podmínky, písemné nebo ústní, výslovné nebo předpokládané, zákonné nebo jiné, včetně, ale bez omezení na jakékoli záruky, podmínky prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, uspokojivá kvalita, shoda s popisem a neporušení, z nichž všechny jsou tímto výslovně vyloučeny.

SPECIFIKACE PRODUKTU A VALIDACE:

Všechny produkty budou při dodání Prodávajícím odpovídat specifikacím uvedeným v technických souborech Prodávajícího; Kupující je však odpovědný za ověření každé konkrétní aplikace Produktu a jakékoli použití Produktů jako součásti, fyzicky nainstalovaných na produktech nebo ve spojení s jakýmikoli Produkty, které Prodávající pro tento účel neposkytne, včetně všech nezbytných zkoušek a kvalifikace, a zavést všechny nezbytné ochrany, aby bylo zajištěno, že jakákoliv porucha nebo závada související s Produkty nepovede k žádné další nebo další odpovědnosti, škodě nebo problémům s bezpečností. Jakýkoli popis, vzorek nebo model slouží pouze k identifikačním nebo ilustrativním účelům a nepředstavuje záruku jakéhokoli druhu. Odpovědnost prodejce nezahrnuje žádnou další odpovědnost za produkty jiné než prodejce, do kterých nebo s nimiž mohou být instalovány, kombinovány nebo používány produkty prodejce, ani z nich vyplývající. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli ukončit nebo změnit design nebo specifikace svých Produktů a vynaloží obchodně přiměřené úsilí, aby informoval Kupujícího o jakémkoli rozhodnutí ukončit výrobu Produktů nebo jakékoli podstatné změně specifikací ovlivňující formu, přizpůsobení nebo funkci.

OMEZENÍ A POŽADAVKY POUŽÍVÁNÍ:

Kupující je odpovědný za dodržování všech platných zákonů, předpisů, kodexů, doporučení a požadavků vládních úřadů a za získání všech licencí a povolení týkajících se nákupu, instalace, provozu a/nebo používání Produktů nebo jejich následný prodej, odeslání, převod nebo likvidace, včetně jakéhokoli použití nebo prodeje s produkty jiných než prodejce nebo jako jejich součást, přičemž se rozumí, že prodejce neposkytuje žádnou záruku jakéhokoli druhu týkající se souladu s těmito požadavky. Všechny mezinárodní objednávky jsou podmíněny schválením vývozních licencí požadovaných vládou. Kupující nesmí (1) upravovat, pozměňovat, rozebírat nebo provádět jakékoli změny jakýchkoli Produktů Prodávajícího, včetně, ale nikoli výhradně, Softwaru Produktu, firmwaru, balení, štítků a návodů k použití, nebo umožnit jakékoli třetí straně tak učinit bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího; (2) dovážet, vyvážet, prodávat, převádět, opravovat, skladovat, manipulovat, distribuovat nebo používat jakýkoli produkt nebo položku dodávanou podle této smlouvy jakýmkoli způsobem zakázaným platnými zákony a předpisy, včetně všech příslušných zákonů, omezení a předpisů na kontrolu vývozu, nebo v rozporu s jakýmkoli písemným varováním nebo pokynem poskytnutým prodávajícím zde, v dokumentaci k produktu, na webových stránkách prodávajícího nebo jinak; nebo (3) činit jakákoli prohlášení nebo záruky jménem Prodávajícího, pokud jde o kvalitu, prodejnost, vhodnost pro konkrétní použití nebo jiné vlastnosti Produktů. Kupující souhlasí s tím, že bude prodávajícího zbavovat všech závazků, nároků, ztrát, škod a výdajů (včetně, bez omezení, přiměřených poplatků a výdajů na právní zastoupení) vyplývajících z porušení těchto podmínek kupujícím.

CHRÁNĚNÉ INFORMACE:

Kupující bere na vědomí, že Produkty a služby Prodávajícího jsou založeny a ztělesňují různé důvěrné a/nebo chráněné technologie, procesy, metody, informace a obchodní tajemství Prodávajícího a jeho dodavatelů a poskytovatelů licencí. Prodávající a jeho dodavatelé nebo poskytovatelé licencí (podle toho, co je relevantní) budou výhradně vlastnit všechny vynálezy, technologie, know-how, obchodní tajemství a další vlastnické informace jakéhokoli druhu používané nebo zahrnuté v produktech nebo službách, dokumentaci, výkresech, návrzích, specifikacích, softwaru. a další položky poskytnuté Prodávajícím, všechna práva duševního vlastnictví s ohledem na ně a všechny jejich reprodukce nebo odvozeniny v jakékoli formě („Vlastnické informace“). Kupující nezíská ani si nebude nárokovat žádné právo, nárok nebo zájem a vynaloží přiměřenou péči, aby zachoval důvěrnost, Vlastnické informace Prodávajícího a použije je výhradně tak, jak je požadováno pro oprávněné použití Produktů nebo Služeb Prodávajícího, jak je uvedeno níže. Kupující nesmí přímo ani nepřímo (1) kopírovat, upravovat, vyvíjet, rozebírat, zpětně analyzovat, přepracovávat, kompilovat, dekompilovat, překládat nebo vytvářet odvozená díla z jakýchkoli produktů nebo služeb, pokynů, manuálů, schémat nebo jiných položek poskytnutých společností nebo jménem Prodávajícího nebo povolit jakékoli třetí straně, aby tak učinila, (2) odstraňovat, měnit nebo zakrývat veškerá autorská práva, ochranné známky, patenty, logo, vládou omezená práva nebo jiná upozornění či legendy z položek poskytnutých Prodávajícím, nebo (3 ) zveřejňovat nebo používat vlastnické informace prodejce pro komerční účely nebo způsobem poškozujícím prodejce. Zveřejnění chráněných informací může být učiněno pouze zástupcům kupujícího, kteří mají konkrétní potřebu znát tyto informace a mají písemnou povinnost chránit takové informace, které nejsou méně omezující než zde uvedená omezení, a kupující bude odpovědný za jakékoli porušení ze strany svých zástupců. Je dohodnuto, že jakékoli porušení tohoto oddílu může prodávajícímu způsobit nenapravitelnou újmu, pro kterou by náhrada škody byla nedostatečná, a že okamžité soudní příkazy nebo jiná spravedlivá náprava je vhodná a dostupná prodávajícímu, aby zabránil jakémukoli porušení, hrozícímu nebo skutečnému, kromě jiných nápravy a bez prokázání skutečné škody.

SOFTWARE A FIRMWARE:

Jakýkoli software poskytovaný prodávajícím, včetně, bez omezení, interního systémového kódu, firmwaru a/nebo softwaru operačního systému (dále jen „software“) je licencován, není prodáván a je poskytován za podmínek a podmínek uvedených v příslušnou licenční smlouvu, jejíž podmínky budou mít přednost před jakýmikoli protichůdnými podmínkami zde uvedenými. Bude se mít za to, že kupující souhlasí s podmínkami všech příslušných licencí otevřením obálky s médiem nebo instalací či použitím Softwaru nebo produktu, ve kterém je nainstalován. Prodávající nebo jeho dodavatelé či poskytovatelé licencí vlastní veškerý takový Software, a pokud není v příslušné licenční smlouvě stanoveno jinak, uděluje Prodávající Kupujícímu, pouze po dobu, kdy Kupující bude vlastnit Produkt, osobní, nevýhradní licenci kupujícímu k používání takového softwaru pouze ve strojově čitelné formě pro použití na jedné jednotce produktu. Vlastnické právo k softwaru zůstává prodávajícímu nebo jeho dodavatelům a práva, která nejsou výslovně udělena kupujícímu, jsou tímto výslovně vyhrazena. Kupující nesmí kopírovat nebo duplikovat software, celý ani jeho část (kromě jedné záložní kopie se všemi původními upozorněními na autorská práva, pro archivní účely), ani převádět, poskytovat sublicence, distribuovat, prodávat, pronajímat, pronajímat nebo jinak poskytovat nebo zveřejnit jakýkoli takový software nebo jakoukoli jeho část jakékoli třetí straně, včetně, bez omezení, jakéhokoli použití přes internet nebo prostřednictvím modelu poskytovatele aplikačních služeb, s výjimkou toho, že kupující může poskytnout sublicenci na software spolu s převodem produktu na jinou stranu. Kupující nesmí obcházet žádné použití nebo jiná omezení uložená kterýmkoli správcem licencí nebo upravovat, přizpůsobovat, kopírovat, přepracovávat, měnit, kompilovat, dekompilovat, překládat nebo vytvářet jakékoli odvozené dílo založené na softwaru, ani jej používat pro účely vývoje aplikací. . Licence udělená Kupujícímu skončí, pokud Kupující zpřístupní nebo převede software na jiné osoby bez souhlasu Prodávajícího nebo přestane používat Produkt, pro který je takový Software poskytován.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI:

Žádné nároky, bez ohledu na formu, vyplývající z Produktů, Služeb nebo transakcí, na které se vztahují tyto Podmínky, nesmí Kupující vznášet déle než 2 roky poté, co vznikne důvod k žalobě nebo je dokončeno či ukončeno plnění, podle toho, co nastane dříve. . S ohledem na odpovědnost za ublížení na zdraví vůči třetím stranám bude každá strana odpovědná v takovém poměru, který odráží její relativní zavinění za škody vzniklé nebo související s používáním nebo provozem Produktů Prodávajícího; za předpokladu, že prodávající nebude mít žádnou odpovědnost, a pokud to nezakazuje platný zákon, bude kupující bránit a chránit prodávajícího před a proti jakýmkoli ztrátám, závazkům, škodám nebo zraněním vyplývajícím z (1) manipulace, skladování, instalace , provoz, služba nebo používání jakéhokoli produktu v rozporu s těmito podmínkami, (2) jakýkoli návrh, výroba nebo instalace Produktů, které nejsou prodávajícím, nebo na zakázku podle požadavků, specifikací nebo návrhů Kupujícího. Tento oddíl uvádí plnou odpovědnost každé strany za ublížení na zdraví. PRODÁVAJÍCÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, TRESTUJÍCÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO JINÉ NEPŘÍMÉ ŠKODY ČI ZTRÁTY, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ZTRÁTY DAT, JAK BY BYLO Z TAK ZPŮSOBENO, AŤ JAK DOHLE bylo, A SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA ŠKODY NEBO JINAK ZA JAKÉKOLIV PŘÍČINY BUDE OMEZENA NA ZAPLACENOU NEBO SPLATNOU KUPNÍ CENU ZA ​​PŘÍSLUŠNOU NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKU. TATO OMEZENÍ BUDE PLATIT BEZ OHLEDU NA SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉKOLI OMEZENÉ NÁPRAVY. PRO EVROPSKÉ ZÁKAZNÍKY,

Kupující bere na vědomí, že tato omezení odpovědnosti jsou podstatnou součástí dohody mezi stranami a jsou zohledněna v ceně produktu, která by byla bez těchto omezení vyšší.

OSLAVITELNÁ ZPOŽDĚNÍ:

Prodejce nebude odpovědný za neplnění nebo zpoždění v plnění, pokud je takové zpoždění přímo nebo nepřímo způsobeno událostmi mimo jeho přiměřenou kontrolu nebo z nich jakýmkoli způsobem vyplývá, včetně, bez omezení, zpoždění nebo nedodání ze strany dodavatelů prodávajícího, požáry. , povodně, nehody, nepokoje, válka, vládní akce nebo embarga, stávky nebo nedostatek materiálu nebo práce nebo jiné příčiny (ať už podobné těm, které jsou uvedeny, nebo ne), které jsou mimo její kontrolu. V případě prodlení vyplývajících z takových příčin bude doba plnění odpovídajícím způsobem prodloužena a Prodávající se zavazuje provést a Kupující přijme dodávku nebo plnění v přiměřené době poté, co byly odstraněny příčiny zpoždění nebo neplnění.

POSTUP:

Tuto objednávku nelze postoupit bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Tato smlouva je závazná a vymahatelná vůči jakémukoli nástupci nebo povolenému nabyvateli.

ROZHODNÉ PRÁVO:

S výjimkou případů, kdy to výslovně zakazují zákonná nebo ústavní omezení upravující volbu práva ze strany politického pododdílu, agentury nebo nástroje, budou tyto podmínky, všechny transakce, na které se mohou vztahovat, a jakékoli spory vyplývající z produktů dodávaných nebo služeb poskytovaných podle těchto podmínek se řídit zákony státu Delaware a Spojených států amerických, s vyloučením jakýchkoli ustanovení o kolizi právních předpisů. Kupující a prodávající souhlasí s povinnou jurisdikcí federálních nebo státních soudů v Delaware nebo hlavního sídla prodávajícího. Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží, Jednotné právo o vytváření smluv o mezinárodním prodeji zboží a jakékoli použitelné mezinárodní úmluvy o zjišťování a doručování procesů nebudou použitelné.

ODMÍTNUTÍ:

Selhání prodávajícího při vymáhání jakéhokoli ustanovení této smlouvy nebude představovat zřeknutí se tohoto ustanovení. Pokud bude jakékoli ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení upraveno tak, aby dosáhlo pokud možno stejného ekonomického a praktického účinku jako původní ustanovení, a zbývající ustanovení této smlouvy nebudou ovlivněna.

AUTORIZACE KREDITNÍ ZPRÁVY:

Kupující souhlasí s tím, že Prodávající použije zprávu o spotřebitelském úvěru k vyhodnocení úvěruschopnosti Kupujícího v souvislosti s poskytnutím úvěru, jak se předpokládá v této smlouvě.

 

REGISTRACE ISO/ AKREDITACE A2LA
 

Dynisco Instruments je registrováno podle ISO9001:2015 – číslo certifikátu FM23475

Manuál kvality k dispozici na vyžádání

Dynisco je akreditováno A2LA podle ISO 17025 – číslo certifikátu 3910.01

Číslo certifikátu FM 23475 Číslo certifikátu 3910.01