Schválení a certifikáty

Seznam certifikátů a jejich významů pro případ, že si nebudete jistí co konkrétní logo certifikace představuje. Pokud máte dotaz ohledně certifikátů kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme. 

Jedná se o centrální umístění pro regulační dokumentaci pro naše tlakové a teplotní snímače, plastometry a další laboratorní přístroje. Soulad s národními, regionálními nebo průmyslových standardů, může být důležitou součástí instalace.

Schválení a certifikáty:

CE:

Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru a splňuje legislativní požadavky EU tzn. že výrobce ověřil, že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky.

EX:

Označení elektrického zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu v Evropské unii.

ATEX:

Tyto směrnice jsou právním předpisem o prodeji zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX) a jejich uvádění do provozu. Jedná se o prostředí, kde vznikají takové směsi plynů, par, mlhy nebo prachu, které se za určitých provozních podmínek mohou vznítit.

cRU US

Je typ značky kvality vydávaný Underwriters Laboratories. Je umístěna na součástech, které jsou zamýšleny jako součást produktu uvedeného v UL, ale které samy nemohou nést celé logo UL.

RoHS

RoHS je zkratka, vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ). Ačkoliv tedy směrnice platí pouze pro EU, nevztahuje se výhradě na výrobce sídlící v EU, nýbrž ji jsou povinni dodržovat i dovozci EEZ vyráběných mimo EU. Tato směrnice občas bývá označována i jako RoHS 2 pro odlišení od předchozí Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003, která se týkala stejné oblasti a která byla revidována.

IP 67

Stupeň krytí (IP) udává odolnost elektrických zařízení proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí kapalin, zejména vody. Vyjadřuje se v tzv. IP kódu, který je tvořen znaky „IP“ následovanými dvěma číslicemi: první číslice udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů, druhá číslice označuje stupeň krytí před vniknutím vody.

SIL

Úrovně integrity bezpečnosti (Safety integrity level SIL) je definována jako diskrétní úroveň (jedna ze čtyř úrovní, definovaných normou) pro stanovení požadavků integrity bezpečnosti. Bezpečnostních funkcí přiřazených E/E/EP systémům souvisejícím s bezpečností, kde úroveň integrity bezpečnosti 4 má nejvyšší úroveň integrity bezpečnosti a úroveň 1 nejnižší.

UL

Značka vyjadřující, že výrobek je klasifikován podle příslušného harmonizovaného systému klasifikace a označování/štítkování, tj.podle příslušného výrobku a předpokládaného prostředí používání.

CSA

Označuje, že produkt byl testován a splnil certifikační požadavky na elektrické, instalatérské a / nebo mechanické výrobky

Ex NEPSI

NEPSI je přidruženou organizací Šanghajského inspekčního a zkušebního ústavu přístrojů a automatizačních systémů (SITIIAS) a jedná se o profesní orgán, který je akreditován „Čínskou národní akreditační službou pro posuzování shody“ pro její dohled a testování. NEPSI provádí výzkum, testování a ověřování zařízení odolných proti výbuchu, jakož i bezpečnostní inspekce a technické hodnocení zařízení odolných proti výbuchu na základě vládních pokynů pro elektrická zařízení používaná ve výbušném prostředí.

FM APPROVED

Program testování a certifikace produktů FM Approvedals poskytuje vašim společnostem standardy excelence na vyžádání od dodavatelů, dodavatelů a stavitelů, protože jsme tyto standardy univerzálně zpřístupnili. Když uvidíte produkt nebo službu s certifikační značkou FM APPROVED, budete vědět, že splňuje nejvyšší standardy testování a certifikace produktů prevence ztráty majetku. Jedná se o certifikaci uznávanou předními světovými regulačními úřady a lze ji použít na celý produkt nebo systém nebo na jednu charakteristiku výkonu.

C-FM-APPROVED

Tato značka je schválena společností FM Approved jako certifikační značka pro jakýkoli produkt, který byl schválen společností FM v souladu s kanadskými zákony a normami.

C-FM-APPROVED-US

Tato značka je schválena společností FM Approved jako certifikační značka pro jakýkoli produkt, který byl schválen společností FM v souladu s kanadskými zákony a normami společně se zákony i normami v USA.

GOST

Odkazuje na soubor technických norem vedených Evropsko-asijskou radou pro normalizaci, metrologii a certifikaci (EASC) , regionální normalizační organizaci působící pod záštitou Společenství nezávislých států (CIS) . Zahrnuty jsou všechny druhy regulovaných standardů, včetně příkladů od grafových pravidel pro konstrukční dokumentaci (které se nyní staly obecnými, ale mohou být prodávány pod štítkem, pouze pokud je dodržena technická norma, nebo přejmenované, pokud jsou přeformulovány).¨Pojem GOST má v zemích jurisdikce norem určitý význam a uznání. 

A2LA 

A2LA je nezávislý, mezinárodně uznávaný akreditační orgán se sídlem v USA. ... Certifikáty A2LA uvádějí, že LTI je akreditována v souladu s uznávanou mezinárodní normou ISO / IEC 17025: 2005 (Obecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří).

PL´C´

Úroveň výkonu (PL) je hodnota používaná k definování schopnosti částí řídicích systémů souvisejících s bezpečností plnit bezpečnostní funkci za předvídatelných podmínek. Na druhé straně se používá požadovaná úroveň výkonu (PLr), aby se dosáhlo požadovaného snížení rizika pro každou bezpečnostní funkci. Proto musí být úroveň výkonu (PL) bezpečnostních částí řídicího systému rovna nebo vyšší než požadovaná úroveň výkonu (PLr).

IEC EX

Certifikáty shody IECEx jsou vydávány schválenými certifikačními orgány IECEx (ExCB). Osvědčení o shodě IECEx potvrzuje, že vzorek produktu Ex, který je popsán v certifikátu, byl nezávisle testován a bylo shledáno, že splňuje mezinárodní normy uvedené v certifikátu. Rovněž potvrzuje, že výrobní místo bylo podrobeno auditu, aby se ověřilo, že systém jakosti výrobce splňuje požadavky IECEx

EAC EX

Speciální označení zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu v EAEU.

EAC

EAC - Eurasian Conformity (Eurasijská shoda) - referenční značka, označující, že výrobek označený touto značkou prošel všechny postupy stanoveny v technických předpisech EAEU. To znamená, že je ve shodě se všemi platnými pro tento produkt technické předpisy.  Certifikát shody TP EAEU (Certifikát EAC) je přechodným dokladem z certifikátu celní unie k certifkátu EAEU. Certifikace EAEU zase potvrzuje shodu výrobků s požadavky technických předpisů celní unie.

ISO 1133

ČSN EN ISO 1133 Tato metoda popisuje a stanovuje postup při měření indexu toku taveniny na výtlačném kapilárním plastometru. V normě jsou popsány všechny detailní postupy testů metod i podmínek měření materiálů.