Reologie

Data z odlišných senzorů v kapilárním rheometru.

Kapilární reometry jsou jedním z nejběžnějších typů analytických zařízení, které se používají k analýze tokových vlastností viskoelastických polymerních materiálů v zpracovatelských podmínkách. Reometr se skládá z vyhřívané komory (při specifické teplotě) a kapiláry, kterou je polymerní tavenina je nucena proudit za pomocí pístu. Píst se pohybuje komorou různými rychlostmi a na polymerní taveninu působí silou/tlakem. Rychlosti pístu (a výsledné rychlosti smykové deformace) jsou definovány operátorem klesajícím způsobem a síla/tlak potřebný k udržení každé z rychlosti je zaznamenán buď prostřednictvím tlakového siloměru nebo tlakového senzoru. LCR7001 může využívat jak siloměr, tak i snímač tlaku současně, aby vytvořil informace o síle aplikované na vzorek polymeru a výsledném tlaku na vstupu do formy. Tyto signály spolu s polohou pístu jsou posílány zpět do softwaru reometru.

Kapilární reometry jsou jedním z nejběžnějších typů analytických zařízení, které se používají k analýze tokových vlastností viskoelastických polymerních materiálů v zpracovatelských podmínkách. Reometr se skládá z vyhřívané komory (při specifické teplotě) a kapiláry, kterou je polymerní tavenina je nucena proudit za pomocí pístu. Píst se pohybuje komorou různými rychlostmi a na polymerní taveninu působí silou/tlakem. Rychlosti pístu (a výsledné rychlosti smykové deformace) jsou definovány operátorem klesajícím způsobem a síla/tlak potřebný k udržení každé z rychlosti je zaznamenán buď prostřednictvím tlakového siloměru nebo tlakového senzoru. LCR7001 může využívat jak siloměr, tak i snímač tlaku současně, aby vytvořil informace o síle aplikované na vzorek polymeru a výsledném tlaku na vstupu do formy. Tyto signály spolu s polohou pístu jsou posílány zpět do softwaru reometru.

 

Nejběžnější otázka zní - Jaké jsou výhody nebo nevýhody použití tlakového senzoru ve srovnání se snímačem zatížení? Skutečnost je, že snímač tlaku vyžaduje pravidelnější údržbu a čištění než siloměr. Špička snímače tlaku je citlivá a může být poškozena nesprávným způsobem čištění. Současně tlakovým snímačem odcházejí drobné teplotní ztráty. Tlakový snímač však poskytuje přesnější údaje pro testování materiálů s nízkou viskozitou, protože část měřené síly/tlaku je pro tyto materiály nízká a třecí síla od pístu může způsobit významnou chybu. Čtením dat z tlakového snímače lze také zabránit chybám vlivem úniku plastu přes píst. Vložením tlakového snímače těsně před kapiláru lze zabránit poklesu tlaku v komoře mezi pístem a snímačem. Normálně lze předpokládat pokles tlaku v komoře ve srovnání s kapilárním poklesem tlaku v důsledku rozdílu mezi geometrií komory a kapiláry je však zanedbatelný. Nicméně u krátkých kapilár s velkým průměrem může být tato chyba významná. Výsledkem je, že reometr poskytuje opakovatelnější data přijetím dat z tlakového snímače. To je potvrzeno prostřednictvím obrázků níže. Tyto tokové křivky jsou získány z různých zkoušek smykového namáhání na vzorcích polyethylenu s nízkou hustotou (LDPE) za použití tří různých kapilár s různými průměry. Údaje o viskozitě prvního grafu byly získány odečtením zatížení ze siloměru a údaje o viskozitě druhého grafu byly získány ze snímače tlaku. Opakovatelnost dat pomocí tlakových senzorů je lepší než snímač zatížení - siloměru. To je patrnější u vyšších rychlostí smykových deformací, protože komora má větší délku a následně vyšší tlak.