Polymer Test

Každý polymer se chová jinak, každý vyžaduje speciální přístup a postup při testování. Opravdu děláte všechno správně ? Přesvědčte se o tom. 

Dodáním produktů to nekončí...
 

Našim úkolem není pouze dodat kvalitní produkt, snažíme se pomáhat tím, že vám předáme naše znalosti a zkušennosti. Tím šetříme váš čas i finance a umožňujeme vám soustředit se na jiné důležité věci týkající se vašeho firemního byznysu.

                                         
  1. Tlakové snímače
  2. Polymer Test
  3. Reologie
  4. Příručky
  5. Webin áře
  6. Technické návody
  7. FAQ - Často kladené dotazy

Jak změřit zdánlivou hustotu taveniny na kapilárním plastometru

Pomocí metody A/B je možné na kapilárním plastometru Dynisco naměřit hodnotu zdánlivé hustoty polymerní taveniny. Při metodě A/B je  Průtoková rychlost taveniny odvozená od metody A se rovná rovnici průtoku podle metody B a vyřeší se na zjevnou hustotu taveniny. Hodnota při provádění této zkoušky je získání platné zdánlivé hustoty taveniny, kterou lze později použít v sólo metodě B (nedochází k ručnímu řezání extrudátu nebo vážení ve způsobu B) k dosažení výsledků rovnocenných metodě A (provozovatel musí provést manuální řezy a zvážení vzorku metodou A).

 

Jak mohou rheologická data z kapilárního rometru přispět k lepšímu procesu vstřikování kovu (MIM)?

Vstřikování kovů (MIM) je pokročilý proces zpracování kovů pro výrobu dílů se složitými tvary a vysokými tolerancemi ze směsi polymerního pojiva a kovových částic / prášků ve specifických objemových poměrech (surovina). Flexibilita a hromadná výroba vstřikovacího procesu z něj činí skvělou náhradu tradičního metalurgického procesu, a proto se MIM v průmyslu stále více provádí pro velkoobjemovou výrobu kovových součástí.

Porozumění chování termoplastických materiálů při smykovém namáhání u výtlačného kapilárního plastometru

Chování termoplastických materiálů při smykovém namáhání lze charakterizovat provedením zkušební metody s poměrem průtoku (FRR) ve vytlačovacím plastometru (LMI). Tato zkušební metoda, která je v ASTM D1238 označena jako „Postup D“, je zkouškou s více závažími a je určena k získání dvou nebo tří průtoků při dvou nebo třech různých zátíženích/smykem (obvykle v poměru 10: 1) na jednu dávku materiálu (při stejné zkušební teplotě). Výsledky této zkoušky mohou být reprezentovány jako parametr FRR, což je bezrozměrné číslo a lze jej vypočítat vydělením hmotnostního průtoku taveniny (MFR) nebo objemového průtoku taveniny (MVR) při vyšším zkušebním zatížení pomocí MFR nebo MVR na nižší zkušební zatížení, viz níže:

Charakterizace tepelné stability polymerních tavenin pomocí kapilárního rheometru

Test tepelné stability může stanovit odolnost polymerní taveniny vůči změně molekulární struktury při testovacích teplotách. Výsledky tohoto testu závisí na teplotě, době zdržení při této teplotě, složení materiálu, přítomnosti vlhkosti a/nebo kontaminaci. Je známo, že reologické vlastnosti polymeru, jmenovitě smyková viskozita, jsou velmi citlivé na změny molekulové hmotnosti polymeru, a proto sledování těchto parametrů v průběhu času může poskytovat informace o tepelné stabilitě polymeru.

Odlišné metody pro měření indexu toku taveniny polymerních materiálů pomocí plastometru Dynisco

Index toku se používá ke stanovení rychlosti toku taveniny (MFR) termoplastického materiálu. Podle ASTM D1238 zahrnuje zkouška „metoda A“ sběr održezků z komory v daném časovém intervalu a za stanovených podmínek teploty a zatížení. Rychlost toku taveniny se potom vypočítá na základě hmotnosti extrudátu jako rovnice níže

Jak mohou online reheometry Dynisco pomoci recyklátorům PET?

Mnoho polymerů používaných v plastikářském průmyslu je hydroskopických, jako je polyester, nylon atd. Pro tyto druhy materiálů s vnitřní viskozitou (IV) se běžně používá jako specifikace různých druhů polymerů. V důsledku toho je nutné, aby se výrobci hydroskopických polymerů důsledně zajímali, zda je vnitrřní viskozita jejich materiálů v normě. 

Data z odlišných senzorů v kapilárním rheometru.

Kapilární reometry jsou jedním z nejběžnějších typů analytických zařízení, které se používají k analýze tokových vlastností viskoelastických polymerních materiálů v zpracovatelských podmínkách. Reometr se skládá z vyhřívané komory (při specifické teplotě) a kapiláry, kterou je polymerní tavenina je nucena proudit za pomocí pístu. Píst se pohybuje komorou různými rychlostmi a na polymerní taveninu působí silou/tlakem. Rychlosti pístu (a výsledné rychlosti smykové deformace) jsou definovány operátorem klesajícím způsobem a síla/tlak potřebný k udržení každé z rychlosti je zaznamenán buď prostřednictvím tlakového siloměru nebo tlakového senzoru. LCR7001 může využívat jak siloměr, tak i snímač tlaku současně, aby vytvořil informace o síle aplikované na vzorek polymeru a výsledném tlaku na vstupu do formy. Tyto signály spolu s polohou pístu jsou posílány zpět do softwaru reometru.