Polymer Test

Nabízíme více než jen dodání produktu...

Naším posláním není pouze nabízet prvotřídní produkt, ale rovněž se s vámi podělit o naše cenné znalosti a bohaté zkušenosti, abychom vám pomohli dosáhnout úspěchu ve vašem podnikání. Díky tomu ušetříte čas a prostředky, což vám umožní zaměřit se na klíčové oblasti vaší firmy a dosáhnout stanovených cílů v konkurenčním světě.

                                    
  1. Tlakové snímače
  2. Polymer Test
  3. Reologie
  4. Příručky
  5. Webináře
  6. Technické návody
  7. FAQ - Často kladené dotazy

Pravidelná kalibrace je často podceňovaná.

Kalibrace plastometrů je zásadním krokem v laboratorní praxi, který pomáhá předcházet časovým i finančním komplikacím. Špatně kalibrované zařízení může vést k nepřesnostem v měření, což následně může způsobit špatnou interpretaci dat. Tyto nepřesnosti mohou mít dalekosáhlé důsledky, jako je výroba vadných produktů nebo potřeba reklamace materiálu. Navíc náklady spojené s opravami špatně vyrobených produktů nebo vyřizováním reklamací mohou být významně vyšší než preventivní náklady na pravidelnou kalibraci. Důsledná a správná kalibrace tak šetří nejen čas a peníze, ale také posiluje důvěru v kvalitu a spolehlivost výsledků měření.

Jak změřit zdánlivou hustotu taveniny na kapilárním plastometru

Pomocí metody A/B je možné na kapilárním plastometru Dynisco naměřit hodnotu zdánlivé hustoty polymerní taveniny. Při metodě A/B je  Průtoková rychlost taveniny odvozená od metody A se rovná rovnici průtoku podle metody B a vyřeší se na zjevnou hustotu taveniny. Hodnota při provádění této zkoušky je získání platné zdánlivé hustoty taveniny, kterou lze později použít v sólo metodě B (nedochází k ručnímu řezání extrudátu nebo vážení ve způsobu B) k dosažení výsledků rovnocenných metodě A (provozovatel musí provést manuální řezy a zvážení vzorku metodou A).

 

Jak mohou rheologická data z kapilárního rometru přispět k lepšímu procesu vstřikování kovu (MIM)?

Vstřikování kovů (MIM) je pokročilý proces zpracování kovů pro výrobu dílů se složitými tvary a vysokými tolerancemi ze směsi polymerního pojiva a kovových částic / prášků ve specifických objemových poměrech (surovina). Flexibilita a hromadná výroba vstřikovacího procesu z něj činí skvělou náhradu tradičního metalurgického procesu, a proto se MIM v průmyslu stále více provádí pro velkoobjemovou výrobu kovových součástí.

Porozumění chování termoplastických materiálů při smykovém namáhání u výtlačného kapilárního plastometru

Chování termoplastických materiálů při smykovém namáhání lze charakterizovat provedením zkušební metody s poměrem průtoku (FRR) ve vytlačovacím plastometru (LMI). Tato zkušební metoda, která je v ASTM D1238 označena jako „Postup D“, je zkouškou s více závažími a je určena k získání dvou nebo tří průtoků při dvou nebo třech různých zátíženích/smykem (obvykle v poměru 10: 1) na jednu dávku materiálu (při stejné zkušební teplotě). Výsledky této zkoušky mohou být reprezentovány jako parametr FRR, což je bezrozměrné číslo a lze jej vypočítat vydělením hmotnostního průtoku taveniny (MFR) nebo objemového průtoku taveniny (MVR) při vyšším zkušebním zatížení pomocí MFR nebo MVR na nižší zkušební zatížení, viz níže:

Charakterizace tepelné stability polymerních tavenin pomocí kapilárního rheometru

Test tepelné stability může stanovit odolnost polymerní taveniny vůči změně molekulární struktury při testovacích teplotách. Výsledky tohoto testu závisí na teplotě, době zdržení při této teplotě, složení materiálu, přítomnosti vlhkosti a/nebo kontaminaci. Je známo, že reologické vlastnosti polymeru, jmenovitě smyková viskozita, jsou velmi citlivé na změny molekulové hmotnosti polymeru, a proto sledování těchto parametrů v průběhu času může poskytovat informace o tepelné stabilitě polymeru.

Odlišné metody pro měření indexu toku taveniny polymerních materiálů pomocí plastometru Dynisco

Index toku se používá ke stanovení rychlosti toku taveniny (MFR) termoplastického materiálu. Podle ASTM D1238 zahrnuje zkouška „metoda A“ sběr održezků z komory v daném časovém intervalu a za stanovených podmínek teploty a zatížení. Rychlost toku taveniny se potom vypočítá na základě hmotnosti extrudátu jako rovnice níže

Jak mohou online reheometry Dynisco pomoci recyklátorům PET?

Mnoho polymerů používaných v plastikářském průmyslu je hydroskopických, jako je polyester, nylon atd. Pro tyto druhy materiálů s vnitřní viskozitou (IV) se běžně používá jako specifikace různých druhů polymerů. V důsledku toho je nutné, aby se výrobci hydroskopických polymerů důsledně zajímali, zda je vnitrřní viskozita jejich materiálů v normě.