Reologie

Odlišné metody pro měření indexu toku taveniny polymerních materiálů pomocí plastometru Dynisco

Index toku se používá ke stanovení rychlosti toku taveniny (MFR) termoplastického materiálu. Podle ASTM D1238 zahrnuje zkouška „metoda A“ sběr održezků z komory v daném časovém intervalu a za stanovených podmínek teploty a zatížení. Rychlost toku taveniny se potom vypočítá na základě hmotnosti extrudátu jako rovnice níže

Index toku se používá ke stanovení rychlosti toku taveniny (MFR) termoplastického materiálu. Podle ASTM D1238 zahrnuje zkouška „metoda A“ sběr održezků z komory v daném časovém intervalu a za stanovených podmínek teploty a zatížení. Rychlost toku taveniny se potom vypočítá na základě hmotnosti extrudátu jako rovnice níže

  

kde se v daných časových intervalech odebírá odřezek o dané hmotnost v gramech. Hodnota MFR má jednotky [g/10min] (gramy vytlačené za 10 minut). „Metoda A“ je zcela ruční metoda a někdy se nazývá metoda „odřež a zvaž“.

Zkouška metodou B je posouzení tokových charakteristik materiálu na základě objemového posunu naopak od metody A kde nás zajímá hmotnost odřezku. Na rozdíl od metody A není vyžadováno žádné odřezávání ani vážení odřezků. Výsledky testu B lze vyjádřit přímo jako objemový průtok taveniny (MVR) v [cm3/10 min]. Pro porovnání výsledků metody B zpět s metodou A je nutná zdánlivá hustota taveniny vypočtená z převodu metody A/B. Metoda B je testem „odřezků. Výhodou je jednodušší průběh a přesnost pro rutinní analýzu.

MVR z metody B se vypočítá na základě objemového přemístění extrudátu viz rovnice níže:

kde R jsou průměr komory (R = 0,477 cm) tb je doba pohybu pístu pro vzdálenost L (délka praporku). L odpovídá 0,635 cm na základě ASTM 1238. Hodnota 600 byla zohledněna, aby se hodnota MVR stala cm3/10 min.

Vynásobením vypočtené MVR hustotou taveniny materiálu se získá hodnota MFR (g/10 min) viz rovnice níže:

kde Pm (g/cm3) je zdánlivá hustota taveniny polymeru při zkušební teplotě. Mějte na paměti, že hustota taveniny polymeru je při testovací teplotě. Také plniva, ztužující látky atd. mají tendenci zvyšovat hustotu taveniny materiálu.

Tato zkušební metoda je užitečná pro kontrolu kvality materiálů z různých procesů nebo šarží dodavatelů. MFR je empiricky definovaný parametr, který je ovlivňován fyzikálními vlastnostmi a molekulární strukturou polymerních materiálů, jako je viskozita, molekulová hmotnost, distribuce molekulové hmotnosti, vlhkost v materiálu, degradace, zesítění nebo přísadami. Některé z dalších možností testování tohoto přístroje může být stanovení některých charakteristik polymeru, jako je rychlost smykové deformace polymerní taveniny, narůstání za hlavou, tepelná stabilita a vnitřní viskozita- IV.